( 1306 - 1385 )
( 1888 - 1965 )
:
.
- .
ɡ ޡ .
ޡ ɡ (1906)
.
: (1903- 1904) (1908) (1909)
ޡ .
ӻ (1910) ޡ (1914) (1918 - 1926).
ޡ ǡ (1920) .

:
- : - - - 1969 .

:
- : - - 1913 ʻ - 1927.
ɡ ɡ ɡ
ǡ
ȡ ɡ . : ˻.
(1901) ͻ (1946) .
.

:
1 - : (2) - - 1958.
2 - : - ( ) - - 1993.
3 - : - - 1990.
4 - : - - 1968.
5 - : - - 2000.
6 - : - - 2000.
7 - : - - 1985.
8 - : ʡ - - 1994.
9 - : - - 1985.
10 - :
- : - (34) - - 1966.
- : - (34) - - 1989.
- : - - (322) - 2002.
- : - - (11375) 2000.
- : - - (4) - - 1990.
:
- - - - 1969.
  :

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ѿ ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________

  ___________________________________

    

  ___________________________________